میرمحمد مودی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممیرمحمد
نام خانوادگی مودی
شماره پرونده4704410052
حوزه جغرافیاییدرمیان
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155403127
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات