ولی اله جعفری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامولی اله
نام خانوادگی جعفری
شماره پرونده4701410048
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151430229
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی-تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی