یداله محمودی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامیداله
نام خانوادگیمحمودی
شماره پرونده4701410061
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9155622128
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی-ارزیابی املاک مسکونی