احسان پوریا نژاد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناماحسان
نام خانوادگیپوریانژاد
شماره پرونده4703410071
حوزه جغرافیاییمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153613082
وضعیتفعال
صلاحیت ها- تعیین و تشریح وضعیت
- تطبیق وضعیت
- متره و برآورد
- رسیدگی صورت کارکرد
- تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
- ارزیابی اراضی مسکونی
- ارزیابی املاک مسکونی