احسان پوریا نژاد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناماحسان
نام خانوادگیپوریانژاد
شماره پرونده4703410071
حوزه جغرافیاییمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153613082
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات ، ارزیابی اراضی مسکونی