احمد گلی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناماحمد
نام خانوادگیگلی
شماره پرونده4708570016
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی88/11/29
موبایل9155617718
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات