ایرج ناصری

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامایرج
نام خانوادگیناصری
شماره پرونده4701570001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی79/06/06
موبایل9151611413
وضعیتغیرفعال
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی - اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها