حسام مرادی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسام
نام خانوادگی مرادی
شماره پرونده4702410074
حوزه جغرافیاییمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9153637198
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات