حسن تعویذی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحسن
نام خانوادگیتعویذی
شماره پرونده4701570038
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9155615143
وضعیت فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات