حمید باقرپور

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحمید
نام خانوادگیباقرپور
شماره پرونده4709570006
حوزه جغرافیایینهبندان
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی84/09/27
کشاورزی و منابع طبیعی
موبایل9155613578
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف -تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها- ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها-تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی- تشخیص و ارزیابی اراضی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی