داوود بخشایی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامداوود
نام خانوادگیبخشایی
شماره پرونده4711570024
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی82/09/16
موبایل9133588390
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد –مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاوزی، باغات و مراتع و جنگل ، رسيدگي به اختلافات ملکي محل و حقوق ارتفاقي در اراضي روستايي زمينهاي کشاورزي