رضا رزمی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نام رضا
نام خانوادگی رزمی
شماره پرونده4708570015
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/11/29
موبایل9155621195
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات