سید حسین ایوبی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامسید حسین
نام خانوادگیایوبی
شماره پرونده4708570004
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی82/12/20
موبایل9155621127
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها