سید حسین دستی گردی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسید حسین
نام خانوادگیدستی گردی
شماره پرونده4703410070
حوزه جغرافیاییمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155624895
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات