سید علیرضا حسینی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
94/11/15
نامسید علیرضا
نام خانوادگیحسینی
شماره پرونده4701570030
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155624260
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده