سید علیرضا حسینی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
94/11/15
نامسید علیرضا
نام خانوادگیحسینی
شماره پرونده4701570030
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155624260
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات - ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد - تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی