عباسعلی فرهنگی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعباسعلی
نام خانوادگیفرهنگی
شماره پرونده4701570008
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی84/09/27
موبایل9155613521
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها، تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي از نظر کشاورزي