عباسعلی فرهنگی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعباسعلی
نام خانوادگیفرهنگی
شماره پرونده4701570008
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی84/09/27
موبایل9155613521
وضعیتفعال
صلاحیت ها- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
- تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي از نظر کشاورزي
- تشخيص و ارزيابي اراضي داير،باير و موات از نظر كشاورزي
- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات متعارف روستایی