عزیز باقری

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعزیز
نام خانوادگیباقری
شماره پرونده4709570031
حوزه جغرافیایینهبندان
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155617796
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد - تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی