علی اکبر بردبار

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعلی اکبر
نام خانوادگیبردبار
شماره پرونده4706570027
حوزه جغرافیاییسرایان
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153661193
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد