علی شفیعی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعلی
نام خانوادگیشفیعی
شماره پرونده4710570022
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی90/04/04
موبایل9155340172
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده