علی همایون مهر

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامعلی
نام خانوادگیهمایون مهر
شماره پرونده4704410069
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار(نهبندان،درمیان،سربیشهوخوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار(نهبندان،درمیان،سربیشهوخوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155616369
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات