غلامحسین خراشادیزاده

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامغلامحسین
نام خانوادگیخراشادیزاده
شماره پرونده4704570034

حوزه جغرافیاییدرمیان
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155613577
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده