غلامحسین خراشادیزاده

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامغلامحسین
نام خانوادگیخراشادیزاده
شماره پرونده4704570034

حوزه جغرافیاییدرمیان
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل09155613577
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها