غلامرضا بینا

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامغلامرضا
نام خانوادگیبینا
شماره پرونده4701570002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی80/02/16
موبایل9151614376
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات - ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ،کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده ژنتیکی