محمدجواد ثقه الاسلامی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدجواد
نام خانوادگی ثقه الاسلامی
شماره پرونده4701570028
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153624983
وضعیتفعال
صلاحیت ها- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
- تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
- ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد