محمدجواد ثقه الاسلامی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدجواد
نام خانوادگی ثقه الاسلامی
شماره پرونده4701570028
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153624983
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی