محمدرضاکوزه گران

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدرضا
نام خانوادگیکوزه گران
شماره پرونده4701570018
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی89/10/12
موبایل9151614889
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها-ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد