محمدرضا فاتحی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدرضا
نام خانوادگی فاتحی
شماره پرونده4710570029
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9153358993
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات-ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف ، مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل ها