محمدعلی بهدانی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمدعلی
نام خانوادگیبهدانی
شماره پرونده4701570005
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی82/09/16
موبایل9155612167
وضعیتفعال
صلاحیت ها- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
- ارزیابی ساختمانها و تأسیسات متعارف روستایی
- تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
- تشخیص و ارزیابی اراضی دایر،بایر و موات از نظر کشاورزی
- ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها و سردخانه ها و محموله های کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
- ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذور و نهال های اصلاح شده ژنتیکی
- ارزیابی ماشین آلات ، وسایل ، لوازم و ادوات کشاورزی