محمد الهامی زاده

رشته کارشناسی راه و ساختمان
ناممحمد
نام خانوادگی الهامی زاده
شماره پروانه 4704410068
حوزه جغرافیاییمنطقه 4 (نهبندان ، درمیان ،سربیشه ، خوسف)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09155612382
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی