محمد حسین شرفی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمد حسین
نام خانوادگیشرفی
شماره پرونده4701570013
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسرارکشور
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9155614721
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها-ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد رسيدگي باشد