محمد دانش

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها
ناممحمد
نام خانوادگیدانش
شماره پرونده4707570019
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی89/10/12
موبایل9155616757
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها