محمد فرخنده

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمد
نام خانوادگیفرخنده
شماره پرونده4703410067
حوزه جغرافیاییمنطقه سه ( قاین و زیرگوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه ( قاین و زیرگوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل09153622954
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی