محمد فرخنده

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمد
نام خانوادگیفرخنده
شماره پرونده4703410067
حوزه جغرافیاییمنطقه سه ( قاین و زیرگوه)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل09153622954
وضعیتفعال
صلاحیت ها- تعیین و تشریح وضعیت
- تطبیق وضعیت
- متره و برآورد
- رسیدگی صورت کارکرد
- تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
- ارزیابی اراضی مسکونی
- ارزیابی املاک مسکونی