محمد فرخنده

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمد
نام خانوادگیفرخنده
شماره پرونده4703410067
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات