محمود بذرافشان

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممحمود
نام خانوادگیبذرافشان
شماره پرونده4707570011
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی87/08/26
موبایل9158340167
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها