مرتضی براتی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممرتضی
نام خانوادگی براتی
شماره پرونده4702410072
حوزه جغرافیاییمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9151640818
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات