مرتضی فیروزی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممرتضی
نام خانوادگیفیروزی
شماره پرونده4702570035
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (درمیان، قاین، سرایان، فردوس)
استان بجز بیرجند
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9128443513
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات