مهدی ایوبی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیایوبی
شماره پرونده4703410073
حوزه جغرافیاییمنطقه 3 (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه 3 (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153630348
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی