مهدی ایوبی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیایوبی
شماره پرونده4703410073
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی
موبایل99/09/27
وضعیت
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات