ناصر بهداد

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامناصر
نام خانوادگیبهداد
شماره پرونده4701570036
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155610062
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده