نفیسه نخعی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامنفیسه
نام خانوادگی نخعی
شماره پرونده4701570021
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی90/07/10
موبایل9151607710
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده