پیام بخشی طوسی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامپیام
نام خانوادگیبخشی طوسی
شماره پرونده4711410066
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی96/10/26
موبایل9155058783
وضعیت فعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی