یادگار جعفری

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامیادگار
نام خانوادگیجعفری
شماره پرونده4701570037
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9157212185
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده