آزاده خلوصی

رشته کارشناسینقشه برداری و اطلاعات مکانی
نامآزاده
نام خانوادگیخلوصی
شماره پرونده4701740001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9153032314
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 -تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک-پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی