ابراهیم یزدانی شواکند

رشته کارشناسیگیاه پزشکی
نامابراهیم
نام خانوادگییزدانی شواکند
شماره پرونده4701580002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی86/04/14
موبایل9151614956
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتشخیص و برآورد خسارات ناشی از آفات و بیماریهای گیاهی و مصرف سموم کشاورزی در مزارع و باغات