ابراهیم یزدانی شواکند

رشته کارشناسیگیاه پزشکی
نامابراهیم
نام خانوادگییزدانی شواکند
شماره پرونده4701580002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی86/04/14
موبایل9151614956
وضعیتغیر فعال
صلاحیت ها