احسان عابدینی

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
ناماحسان
نام خانوادگیعابدینی
شماره پرونده4701300005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151642448
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری