احمدرضاخزاعی

رشته کارشناسیمعادن
ناماحمدرضا
نام خانوادگیخراعی
شماره پرونده4701620001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی88/11/29
موبایل9153050837
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن