احمد پروین

رشته کارشناسیمعادن
ناماحمد
نام خانوادگیپروین
شماره پرونده4701620004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک( بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151614207
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن