احمد پروین

رشته کارشناسیمعادن
ناماحمد
نام خانوادگیپروین
شماره پرونده4701620004
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه یک( بیرجند-سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151614207
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن