اسحاق هوشیار مقدم

رشته کارشناسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات
ناماسحاق
نام خانوادگیهوشیار مقدم
شماره پرونده4701550001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی
موبایل99/09/27
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف