اسماعیل پورعلی

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
ناماسماعیل
نام خانوادگیپورعلی
شماره پرونده4701300003
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی(مهمان منطقه یک تهران)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9128240291
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری، ارزيابي و رسيدگي به امور آسانسورها و بالابرها و پله هاي برقي،ارزيابي و رسيدگي به تآسيسات الکتريکي ساختمانها -ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان ها - تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه - رسیدگی و ارزیابی سیستم های اطفاء حریق