امیر صدری

رشته کارشناسی لوازم خانگی و اداری
نامامیر
نام خانوادگیصدری
شماره پرونده4701590003
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاارزیابی لوازم خانگی