امیر صدری

رشته کارشناسی لوازم خانگی و اداری
نامامیر
نام خانوادگیصدری
شماره پرونده4701590003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155614402
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی لوازم خانگی