امیر مرتاضی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
نامامیر
نام خانوادگیمرتاضی
شماره پرونده4702380005
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها