امیر مرتاضی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
نامامیر
نام خانوادگیمرتاضی
شماره پرونده4702380005
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9132532582
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی