امیر پدید

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامامیر
نام خانوادگیپدید
شماره پرونده4702370010
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27

موبایل09151604834
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی