امیر پدید

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامامیر
نام خانوادگیپدید
شماره پرونده4702370010
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27

موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی