بهرام حسنی

رشته کارشناسیمواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
نامبهرام
نام خانوادگیحسنی
شماره پرونده4702640002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9151007300
وضعیتفعال
صلاحیت هاتشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی، تشخيص و ارزيابي فرآوردهاي غلات، حبوبات و خشکبار