بهرام حسنی

رشته کارشناسیمواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
نامبهرام
نام خانوادگیحسنی
شماره پرونده4702640002
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (فردوس،قاین،سرایان،درمیان)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9151007300
وضعیتفعال
صلاحیت هاتشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی، تشخيص و ارزيابي فرآوردهاي غلات، حبوبات و خشکبار