بهروز جهانی

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
نامبهروز
نام خانوادگیجهانی
شماره پرونده4702300006
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها