بهروز جهانی

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
نامبهروز
نام خانوادگیجهانی
شماره پرونده4702300006
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس،سرایان،بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس،سرایان،بشرویه و فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09131582451
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری