بیژن حزب الهی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامبیژن
نام خانوادگیحزب الهی
شماره پرونده4710400004
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی92/03/08
موبایل9155227889
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها