بیژن حزب الهی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامبیژن
نام خانوادگیحزب الهی
شماره پرونده4710400004
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتفردوس
تاریخ شروع کارشناسی92/03/08
موبایل9155227889
وضعیتغیر فعال
صلاحیت ها